1-    مشخص بودن نوع همکاری متقاضی خدمت با سازمان: بدين منظور خدمات تنها به افرادی ارائه می شود که مورد تائيد اداره کل امور اداری سازمان باشند.

2-    تائيد مورد درخواست توسط مديرکل مربوط: هر درخواستی بايد پس از تکميل کاربرگه درخواست خدمات (پيوست) به تائيد مديرکل مربوط برسد تا قابليت ارسال به دفتر را پيدا کند.

3-    تائيد لزوم ارائه خدمت به شخص متقاضی توسط کارشناس واحد پشتيبانی سخت افزار: بديهی است برای ارائه برخی خدمات حتماً بايد برای دفتر مشخص شود که اين خدمت برای رفع چه مشکل يا نياز سازمانی ارائه می شود. برای مثال: نصب کارت گرافيک های خاص برای انجام کارهای معمولی اداری غير قابل قبول و مردود است. يا نصب نرم افزارهائی که هيچ توجيه اداری برای استفاده از آنها نيست. از قبيل برخی سيستم عامل های غير مرسوم، اتوکد، مايا، زبان های برنامه نويسی برای کاربران معمولی و ....

4-    تائيد مدير کل دفتر فناوری اطلاعات: در نهايت تصميم گيری برای ارائه خدمت (علی الخصوص سخت افزاری) به عهده مديرکل دفتر فناوری می باشد و در صورت تائيد نهائی ايشان خدمت مورد نظر انجام خواهد شد.

5-    وجود کالای مورد نظر در انبار: بديهی است درخواست کالاهايی که در انبار سازمان موجود نباشد به دليل نياز به خريد از طريق سامانه ستاد نيازمند صرف وقت قابل توجهی خواهد بود. زيرا حداقل زمان تهيه اقلام در اين روش 2 الی 3 هفته خواهد بود. لذا در خصوص اين گونه اقلام هيچگونه برنامه زمانبندی خاصی قابل ارائه نيست.