مدیریت پروژه عبارت است از بکارگیری فرآیندها، روش ها، مهارت ها، دانش و تجربه برای دستیابی به اهداف خاص پروژه با توجه به معیارهای پذیرش پروژه در چارچوب پارامترهای مورد توافق. مدیریت پروژه دارای تحویل نهایی است که محدود به یک مقیاس زمانی و بودجه محدود است.
به عبارت دیگر، مدیریت پروژه فرآیند هدایت کار یک تیم برای دستیابی به تمام اهداف پروژه در چارچوب محدودیت های داده شده است. این اطلاعات معمولاً در مستندات پروژه که در ابتدای فرآیند توسعه ایجاد می شود، توضیح داده می شود. محدودیت های اولیه محدوده، زمان و بودجه است. چالش ثانویه بهینه سازی تخصیص ورودی های لازم و به کارگیری آنها برای دستیابی به اهداف از پیش تعریف شده است.
هدف از مدیریت پروژه برنامه ریزی و مدیریت یک پروژه برای تکمیل موفقیت آمیز اهداف فهرست شده و قابل تحویل آن است. این شامل شناسایی و مدیریت ریسک‌ها، مدیریت دقیق منابع، بودجه‌بندی هوشمند و ارتباطات شفاف بین تیم‌ها و ذی نفعان متعدد است.
پنج مرحله مدیریت پروژه شامل مفهوم و شروع، برنامه ریزی، اجرا، عملکرد-نظارت و بسته شدن پروژه است. 
مدیران پروژه منابع پروژه را برنامه ریزی و تعیین می کنند، بودجه را تهیه می کنند، پیشرفت را نظارت می کنند و ذینفعان را در تمام طول مسیر آگاه می کنند. همه اینها در چارچوب اهداف و چشم انداز یک سازمان انجام می شود. مدیران پروژه در طیف گسترده ای از پروژه ها از جمله ساخت و ساز، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و بازاریابی مورد نیاز هستند.
در این واحد به همه امور فوق پرداخته می شود. علاوه بر آن که برای حصول اطمینان از صحت عملکرد همه واحدهای زیرمجموعه دفتر فناوری اطلاعات و فضای مجازی، نسبت به ایجاد و نظارت بر فرایندهای تضمین کیفیت نیز اقدام می گردد.
تضمین کیفیت فرآیند سیستماتیکی است که برای تعیین اینکه آیا یک محصول یا خدمات الزامات مشخص شده را برآورده می کند یا خیر؟ تضمین کیفیت مجموعه ای از الزامات را برای توسعه یا تولید محصولات قابل اعتماد ایجاد و حفظ می کند.
چرخه تضمین کیفیت شامل چهار مرحله است: برنامه ریزی، انجام، بررسی و اقدام.