گروه مدیریت تحول و نوآوری دارای وظایفی چند کارکردی است که پناهگاهی امن برای ایده‌های جدید ایجاد می‌کند و با ارائه فرصت‌هایی برای همکاری فردی و گروهی، در واقع مکانی است که فرهنگ نوآوری را از طریق ایجاد، اشتراک‌گذاری و آزمایش ایده پرورش می‌دهد.