دفتری توانمند، تأثیرگذار و سرآمد در خلق تجربه ای جذاب برای ذی نفعان فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور دانشجویان بر مبنای اصل تمرکز در سیاست گذاری و حکمرانی فناوری‌های دیجیتالی در تعامل فعال و مستمر ملی و بین‌المللی