دکتر مصطفی صالحی

    مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی  

دکترای مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران

رزومه