برای انجام ماموریت ها و وظایف ضروری است همه همکاران و مرتبطان با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ارزش های اخلاقی زیر را مد نظر و در همه امور سرلوحه اقدامات خود قرار دهند:
 
1-    رضایت ارباب رجوع سازمان به ویژه دانشجویان
2-    تعهد به تعالی
3-    خلاقیت و نوآوری
4-    نظم و انضباط
5-    مسئولیت‌پذیری
6-    ارتقاء دانش سازمانی
7-    چابکی و انعطاف‌پذیری
8-    اعتماد و صداقت
9-    التزام به محرمانگی اطلاعات
10-    وجدان کاری و پاسخ‌گویی
11-    کار تیمی