اواخر سال 1390 با تهیه فهرست تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، مقدمات شکل گیری این دفتر در معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فراهم گردید.
سپس با خرید برخی تجهیزات ضروری با توجه به اولویت ها در ابتدای سال 91 و آماده سازی آنها برای انتقال (یک دستگاه سرور و چند دستگاه سویچ و 250 دستگاه تلفن سیسکو)، به صورت رسمی فعالیت دفتر از اول خرداد 1391 تنها با یک کارشناس آغاز گردید. به زودی تا مرداد همان سال تعداد کارشناسان به 3 نفر افزایش یافته و تا پایان سال 7 نفر از کارشناسان در این دفتر جذب و مشغول به خدمت رسانی در حوزه فاوا شدند.
این تعداد تا اواسط سال 1401 ثابت باقی مانده و در این سال با توجه به افزایش حجم خدمات ارائه شده و ماموریت های جدید محوله به دفتر، که اینک به دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی تغییر نام داده بود، نسبت به بکارگیری کارشناسان بیشتری اقدام گردید و این روند کماکان تا رسیدن به ظرفیت مطلوب نیروی انسانی در چارچوب قوانین و مقررات، ادامه خواهد داشت.
این مهم مبتنی بر اسناد برنامه تحول حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل سند ساختار سازمانی و شرح وظایف، چشم انداز، ماموریت ها و برنامه عملیاتی دو ساله، برآورد هزینه عملیات راه اندازی، استقرار و پشتیبانی پروژه ها محقق شده است.
شایان ذکر است طی سالهای 1400 و 1401 تغییرات چشمگیری در به روزرسانی و افزایش تجهیزات زیرساختی و شبکه و سخت افزاری و نیز ارتباطی سازمان رخ داده است. در کنار آن اقدامات شایانی برای ارتقای سطح امنیت زیرساخت و سامانه های کاربردی صورت پذیرفته است. هم چنین نسبت به ارائه خدمات جدید و روزآمد به ویژه در حوزه پورتال اطلاع رسانی، میز خدمت و هوش سازمانی برنامه ریزی شده است.