بهزاد رسته من مطلق

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

 از 1391/01/01  تا  1401/03/22