بهزاد رسته من مطلق
امیر موذنی
مدیر پروژه راه اندازی، استقرار و پشتیبانی سامانه سجاد
رسول توکلی
 کارشناس پشتیبانی فنی سامانه سجاد
علی محمودی
راهبر فنی سامانه های مالی- اداری و کارشناس پشتیبانی فنی سامانه سجاد
حسین محمدی مجد
راهبر فنی سامانه های پیامکی و کارشناس پشتیبانی فنی سامانه سجاد
علی دستوار
کارشناس پشتیبانی سخت افزار
امیرمحمد نقی بخش
مسئول پشتیبانی زیرساخت و شبکه
امیر بدری
کارشناس پشتیبانی زیرساخت و شبکه