توسعه و نظارت بر اجرای رویه ها و سیاست های امنیت اطلاعات. ساخت، نگهداری و ارتقاء فناوری امنیتی مانند فایروال ها برای استفاده ایمن از شبکه های کامپیوتری و انتقال و بازیابی اطلاعات. طراحی و اجرای کنترل های امنیتی مناسب برای شناسایی آسیب پذیری ها و حفاظت از فایل های دیجیتال و زیرساخت های الکترونیکی. نظارت و پاسخ به نقض امنیت رایانه، ویروس ها، و نفوذ، و انجام تحقیقات قانونی  از اهم وظایف این واحد است.