به‌منظور تحقق حاكمیت فناوری اطلاعات در سازمان، در گام اول کمیته سیاست گذاری فناوری اطلاعات سازمان امور دانشجویان، طبق مفاد و ضوابط این آیین‌نامه تشكیل گردیده است.  بدیهی است در فرصت مقتضی نسبت به تشکیل ساختار بالاسری تحت عنوان «شورای حکمرانی فناوری اطلاعات» سازمان نیز اقدام خواهد شد.

کمیته با اتخاذ رویه‌های مناسب، در چارچوب قوانین و مقررات و به‌منظور تحقق مأموریت‌های سازمان، ‌وظایف زیر را به انجام می‌رساند:
 
1- سیاست‌گذاری و سازمان‌دهی مدیریت یکپارچگی سامانه‌های فاوا در سازمان؛
2- بررسی میزان اعمال خط‌مشی‌ها، آیین‌نامه‌ها و استانداردهای داخلی فاوا در واحدهای سازمان؛
3- اولویت بندی تامین هزینه و زمان اجرای طرح‌های فاوا؛
4- ارائه و بررسی جدول زمانی میان و کوتاه مدت اجرایی اقدامات حوزه فاوا؛
5- ارائه و بررسی گزارش های پیشرفت اقدامات و نیز ارزیابی عملكرد برنامه‌های فاوا در سطح سازمان و تبیین موفقیت‌ها و ناكامی‌ها و تحلیل علل آنها؛
6- رسیدگی به درخواست های موردی و اضطراری غیرقابل پیش بینی واحدهای سازمان حسب مورد؛
7- تشخیص و تعیین اصلی‌ترین ریسک‌های برنامه‌های فاوای سازمان به‌منظور مدیریت آنها؛
8- بررسی و تصویب برنامه‌های سالانه فاوای واحدهای سازمان.

دبیرخانه این کمیته در دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مستقر است.
دبیرخانه مسئولیت اجرایی تشکیل و مستندسازی جلسات کمیته، دعوت از اعضا و تعیین دستور جلسات، جمع‌آوری و دسته بندی اطلاعات موردنیاز، پیگیری مصوبات و انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای کمیته و حصول اطمینان از انجام تکالیف کمیته را برعهده دارد.
مدیرکل دفتر به عنوان دبیر کمیته نظرها، پیشنهادها و گزارش های دریافتی را از لحاظ اولویت و ارتباط موضوع با مأموریت ها و هدف های تعیین شده، بررسی و حسب مورد جهت اصلاح و تکمیل به مراجع ذی صلاح ارجاع می نماید و یا در دستور کار جلسات کمیته قرار می دهد.