فرآیند مدیریت دانش روشی است که در آن یک کسب‌وکار دانش را مدیریت می‌کند، از جمله جذب، ذخیره‌سازی، سازماندهی، تأیید، امنیت، توزیع و استفاده از آن.
این فرآیند شامل 6 مرحله است:
 
•    جمع آوری 
•    سازماندهی داده ها
•    جمع بندی 
•    تجزیه و تحلیل
•    ترکیب
•    تصمیم گیری

برای حصول اطمینان از استقرار فرایند مدیریت دانش در سازمان، سیستم های مدیریت دانش پیاده سازی می شوند.
سیستم مدیریت دانش هر نوع سیستم فناوری اطلاعات است که دانش را برای بهبود درک، همکاری و همسویی فرآیندها ذخیره و بازیابی می کند. سیستم‌های مدیریت دانش می‌توانند در سازمان‌ها یا تیم‌ها وجود داشته باشند، اما می‌توانند برای متمرکز کردن پایگاه دانش سازمان برای کاربران یا مشتریان نیز استفاده شوند.
طبق تعریف، سیستم مدیریت دانش، سیستمی است برای به کارگیری و استفاده از اصول مدیریت دانش برای اینکه معمولاً کارکنان و مشتریان را قادر می سازد تا اطلاعات مرتبط را ایجاد، به اشتراک بگذارند و سریعاً پیدا کنند.
در این گروه مطالعه، پژوهش و نظارت بر ایجاد فرایندهای لازم برای استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان صورت می پذیرد.