مدیریت بر حوزه تحقیق و توسعه و نوآوری و پژوهش های مربوطه در حیطه مسئولیت های این گروه است.
نقش گروه تحقیق و توسعه این است که با ارائه بینش نسبت به بازار و توسعه خدمات/محصولات جدید یا بهبود خدمات موجود، یک کسب و کار را رقابتی نگه دارد. رشد آینده کسب و کار تا حد زیادی به گروه تحقیق و توسعه بستگی دارد.